ไชยวงศ์ด. (2021) “การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยรูปแบบ UTTPAO Model ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ”, วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 11(1), น. 13-21. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/246951 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).