สุยะส. (2021) “อิทธิพลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานต่อ มโนมติเกี่ยวกับ อุปราคา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”, วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 11(1), น. 73-85. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/247874 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).