อินทญาติพ. (2021) “ความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบมีการโต้แย้ง”, วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 11(1), น. 47-58. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/247989 (ืบค้น: 7ธันวาคม2021).