กรรณิการ์ก. (2021) “การตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอดสำเร็จรูปของผู้ประกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่”, วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 11(1), น. 1-11. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/248150 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).