[1]
จิตวารินทร์ธ. และ เวียงคำล., “คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21 ของวิทยาลัยชุมชน สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน”, GRAURU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 33-45, มิ.ย. 2021.