[1]
N. Khumtong, “การนำเสนอความเป็นหญิงที่สะท้อนจากการตั้งชื่อสีเครื่องสำอางสีสันยี่ห้อของเทศไทย”, GRAURU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 23-31, มิ.ย. 2021.