[1]
ชินประภาพภ., “พัฒนาการบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของบิดามารดาต่อบุตรชายในนวนิยาย พ.ศ. 2470-2560: กรณีการอบรมเลี้ยงดู”, GRAURU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 59-72, มิ.ย. 2021.