[1]
แก้วกงพานด. และ นิธิภคพันธ์แ., “การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning: CBL) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, GRAURU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 111-125, มิ.ย. 2021.