[1]
ไชยวงศ์ด., “การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยรูปแบบ UTTPAO Model ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ”, GRAURU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 13-21, มิ.ย. 2021.