[1]
หนูเมืองส., “การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”, GRAURU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 127-137, มิ.ย. 2021.