[1]
สุยะส., “อิทธิพลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานต่อ มโนมติเกี่ยวกับ อุปราคา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”, GRAURU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 73-85, มิ.ย. 2021.