[1]
อินทญาติพ., “ความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบมีการโต้แย้ง”, GRAURU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 47-58, มิ.ย. 2021.