[1]
กรรณิการ์ก., “การตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอดสำเร็จรูปของผู้ประกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่”, GRAURU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 1-11, มิ.ย. 2021.