[1]
ชัยธีระสุเวท เ., “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาจีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง”, GRAURU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 65–78, ธ.ค. 2021.