[1]
N. Khamphilo, “ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต”, GRAURU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 17–31, ธ.ค. 2021.