[1]
อัมพุธ ว., “thai การจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์แบบโครงงานธุรกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา: -”, URU J. ISD., ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 105–115, ธ.ค. 2021.