ยศแสน ส., อาแดน., และ สัมมารัตน์อ. “การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง“有(มี)+กริยา” ในภาษาจีนกลางและโครงสร้าง‘มี+กริยา’ ในภาษาไทยถิ่นเหนือ ”. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 99-109, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/244551.