แก้วกงพานด., และ นิธิภคพันธ์แ. “การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community ased earning: BL) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ”. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 111-25, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/246734.