ไชยวงศ์ด. “การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยรูปแบบ TTPAO odel ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ”. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 13-21, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/246951.