อินทญาติพ. “ความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบมีการโต้แย้ง”. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 47-58, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/247989.