นิลดำ เ. “Online Game Communication of Gen Y Group: Violence and Literacy”. วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 131-40, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/249450.