Khamphilo, N. “ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต”. วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 17-31, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/249576.