อัมพุธ ว. “Thai การจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์แบบโครงงานธุรกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา: -”. วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 105-1, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/250636.