จิตวารินทร์ธวัชชัย, และ เวียงคำลภัสรดา. “คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21 ของวิทยาลัยชุมชน สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน”. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11, no. 1 (มิถุนายน 29, 2021): 33-45. ืบค้น ธันวาคม 7, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/243761.