ยศแสน สุขหรรษา, อาแดนูรลีซาวาตี, และ สัมมารัตน์อาริตา. “การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง“有(มี)+กริยา” ในภาษาจีนกลางและโครงสร้าง‘มี+กริยา’ ในภาษาไทยถิ่นเหนือ ”. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11, no. 1 (มิถุนายน 29, 2021): 99-109. ืบค้น ธันวาคม 7, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/244551.