ชินประภาพภัทรลักษณ์. “พัฒนาการบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของบิดามารดาต่อบุตรชายในนวนิยาย พ.ศ. 2470-2560: กรณีการอบรมเลี้ยงดู”. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11, no. 1 (มิถุนายน 29, 2021): 59-72. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/245433.