แก้วกงพานดวงจันทร์, และ นิธิภคพันธ์แสงงาม. “การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community ased earning: BL) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ”. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11, no. 1 (มิถุนายน 29, 2021): 111-125. ืบค้น ธันวาคม 7, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/246734.