ไชยวงศ์ดร.กฤตย์. “การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยรูปแบบ TTPAO odel ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ”. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11, no. 1 (มิถุนายน 29, 2021): 13-21. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/246951.