อินทญาติพรรณทิวา. “ความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบมีการโต้แย้ง”. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11, no. 1 (มิถุนายน 29, 2021): 47-58. ืบค้น ธันวาคม 7, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/247989.