กรรณิการ์กรวรรณ. “การตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอดสำเร็จรูปของผู้ประกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11, no. 1 (มิถุนายน 29, 2021): 1-11. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/248150.