1.
จิตวารินทร์ธ, เวียงคำล. คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21 ของวิทยาลัยชุมชน สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน. GRAURU [ินเทอร์เน็ต]. 29 มิถุนายน 2021 [อ้างถึง 7 ธันวาคม 2021];11(1):33-5. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/243761