1.
ยศแสน ส, อาแดน, สัมมารัตน์อ. การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง“有(มี)+กริยา” ในภาษาจีนกลางและโครงสร้าง“มี+กริยา” ในภาษาไทยถิ่นเหนือ . GRAURU [ินเทอร์เน็ต]. 29 มิถุนายน 2021 [อ้างถึง 7 ธันวาคม 2021];11(1):99-109. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/244551