1.
ชินประภาพภ. พัฒนาการบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของบิดามารดาต่อบุตรชายในนวนิยาย พ.ศ. 2470-2560: กรณีการอบรมเลี้ยงดู. GRAURU [ินเทอร์เน็ต]. 29 มิถุนายน 2021 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];11(1):59-2. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/245433