1.
แก้วกงพานด, นิธิภคพันธ์แ. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning: CBL) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. GRAURU [ินเทอร์เน็ต]. 29 มิถุนายน 2021 [อ้างถึง 7 ธันวาคม 2021];11(1):111-25. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/246734