1.
ไชยวงศ์ด. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยรูปแบบ UTTPAO Model ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ . GRAURU [ินเทอร์เน็ต]. 29 มิถุนายน 2021 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];11(1):13-1. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/246951