1.
หนูเมืองส. การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. GRAURU [ินเทอร์เน็ต]. 29 มิถุนายน 2021 [อ้างถึง 7 ธันวาคม 2021];11(1):127-3. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/246956