1.
สุยะส. อิทธิพลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานต่อ มโนมติเกี่ยวกับ อุปราคา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. GRAURU [ินเทอร์เน็ต]. 29 มิถุนายน 2021 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];11(1):73-5. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/247874