1.
อินทญาติพ. ความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบมีการโต้แย้ง. GRAURU [ินเทอร์เน็ต]. 29 มิถุนายน 2021 [อ้างถึง 7 ธันวาคม 2021];11(1):47-8. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/247989