1.
กรรณิการ์ก. การตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอดสำเร็จรูปของผู้ประกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่. GRAURU [ินเทอร์เน็ต]. 29 มิถุนายน 2021 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];11(1):1-11. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/248150