1.
พานุชส. รูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19). GRAURU [ินเทอร์เน็ต]. 29 มิถุนายน 2021 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];11(1):87-8. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/248347