วารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเข้ารับการตีพิมพ์ในวารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวามคม 2564)