อัตราค่าลงทะเบียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ สำหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะลงเผยแพร่ในวารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง ในอัตรา ดังนี้

1. บทความวิจัย ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ต่อเรื่อง

2. บทความวิชาการ ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ต่อเรื่อง