[1]
ศรีพันธุ์ เ. 2022. แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือน ตามโครงการโคก หนอง นา จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 138.