[1]
ศรีเสนพิลา เ. 2022. แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของครัวเรือนยากจน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 102.