[1]
จอมวิญญาณ์ ว. , อินทสิน ศ. และ อู่เจริญ ล. 2022. ภูมิศาสตร์กับการระบาดของโควิด 19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 1.