[1]
หารธงชัย ก. 2022. การใช้เทคนิคการสอนบทสนทนาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 82.