[1]
สกุลสืบ ท. 2022. วนิดา : การดัดแปลงนวนิยายสู่ละครโทรทัศน์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 35.