(1)
ศรีพันธุ์ เ. . แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือน ตามโครงการโคก หนอง นา จังหวัดอุดรธานี. UDRUAJ 2022, 10, 138.