(1)
ศรีเสนพิลา เ. . แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของครัวเรือนยากจน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี. UDRUAJ 2022, 10, 102.