(1)
ลาดสุวรรณ์ ว. .; แสนโภชน์ ก. แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี. UDRUAJ 2022, 10, 54.